Governing Body

    Governing Body


                                         President:          Dr. Basudev Pradhan

                                Vice-President:         
Mr. Debabrata Mondal
                                                                        Mr. Indrajit Ghosh
                                                                        Mr. Krishnapada Das

                                         Secretary:         
Mr. Amarendranath Sarkar


                               Joint Secretary:         
Dr. Sunirmal Das
                                                                         Dr. Arup Chakraborty
                                                                         Mr. Animesh Paul

                                                                        

                                  Treasurer:        Mr. Satyajit Roy 


                                                                        

                                  Asst. Treasurer:        Mr. Sudhama Das  

                                                                        

 

                                 Core Members:       Dr. Swarup Panda
                                                                       Mr. Arindam Pal
                                                                       Mr. Panchanan Mandal
                                                                       Mr. Apurba Satpati
                                                                       Mr. Manohar Gayen
                                                                       Mr. Gobinda Dey
                                                                       Mr. Bhuban Mohan Sardar

              Girls' Scholarship(-Reg.):      Dr. Nupur Pal 

                                                                       Dr. Supriya Samanta

                                                                       Dr. Jhuma Sannigrahi

                                                                       Dr. Debolina Deblu

                                                                       Mrs. Priyanka sarkar Das 

                                                                       Dr. Supriya Mandal

                                                                       

 Permanent Home Committee:         Mr. Krishnapada Das (Convener)
                                                                       Mr. Pranabesh Jana
                                                                       Mr. Indrajit Ghosh
                                                                       Dr. Basudev Pradhan
                                                                       Mr. Debabrata Mondal
                                                                       Mr. Amarendra Nath Sarkar
                                                                       Dr. Sunirmal Das 


             Media/ Communication:       Mr. Palash Midya 

          

                 Cultural Committee:           Mr. Apurba Satpati

                                                                      Mr. Subhankar Laga

 Vivek-Uday Home( Supervisor):    Mr. Ramkrishna Khanra

 

Ex-Student Committee:                        Mr. Animesh Paul (Convener)

                                                                      Mr. Sukanta Koley

                                                                      Mr. Subhrabesh Dutta

                                                                      Mr. Satyajit Roy

                                                                      Mr. Manohar Gayen

      


                  Advisory Members:              
Mr. Rathindra Kishore Bhattacharyya
                                                                        Swami Satyabodhananda 
                                                                        Mr. Pranabesh Jana
                                                                        Mr. Sachindra Nath Ganguly 
                                                                        Prof. Gopal Chandra Misra
                                                                        Swami Shyamsundarananda
                                                                        Swami Advaitatmananda
                                                                        Swami Baladevananda
                                                                        Swami Atmanathananda 
                                                                         
 

Make a free website with Yola